Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1148 ze dne 30. 5. 2017

4/303                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

podle ust. § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 5.900.000 Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, dle předloženého materiálu za podmínky, že valná hromada společnosti rozhodne o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

4/303                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 1 tohoto usnesení podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s obchodní společností Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky, že valná hromada společnosti rozhodne o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

4/303                         15. 6. 2017
3. schvaluje

změnu stanov společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4/303                         15. 6. 2017
4. rozhodlo

podat valné hromadě obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, návrh na volbu:

a)    Mgr. Kateřiny Dostálové, MPA

b)   Mgr. Zdeňka Karáska

členy dozorčí rady této obchodní společnosti

4/303                         15. 6. 2017
5. souhlasí

se změnou podoby akcií společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, z listinných na zaknihované, a to za podmínky zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti Vědecko‑technologický park Ostrava, a. s., o 9.600.000 Kč na celkovou výši 14.000.000 Kč do obchodního rejstříku


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup