Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1133 ze dne 30.5.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/157 ze dne 16.3.2017

4/305                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora služeb sociální prevence 4“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2018 – 2021 ve výši 110.500.000 Kč dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup