Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení rady kraje

č. 12/916 ze dne 25. 4. 2017

č. 14/1138 ze dne 30. 5. 2017

4/308                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

schválit zahájit přípravu projektu „Systém pomoci na vyžádání“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 4.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 ‑ 2020

4/308                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Systém pomoci na vyžádání“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT, v letech 2017‑2019 ve výši 5.500.000 Kč dle předloženého materiálu

4/308                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu kraje „Systém pomoci na vyžádání“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2019‑2023 v maximální výši 3.000.000 Kč dle předloženého materiálu

4/308                         15. 6. 2017
4. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Systém pomoci na vyžádání“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/308                         15. 6. 2017
5. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Systém pomoci na vyžádání“ v předpokládané výši 193.600 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup