Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1136 ze dne 30. 5. 2017

4/309                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekty předkládané do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.2 -  Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT:

a)       „Vybudování komunikační platformy krizového řízení“, v letech 2017 – 2020,
ve výši 100.000.000 Kč,

b)       „Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“, v letech 2017 – 2020, ve výši
95.000.000 Kč,

dle předloženého materiálu

4/309                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektů připravovaných k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu:

a)       „Vybudování komunikační platformy krizového řízení“ v létech 2020 – 2024
v maximální výši 12.500.000 Kč

b)       „Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“ v létech 2020 – 2024 v maximální výši 20.000.000 Kč

4/309                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektů:

a)       „Vybudování komunikační platformy krizového řízení“,

b)       „Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“,

financovatelných z Integrovaného regionálního operačního programu, v roce 2017, před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/309                         15. 6. 2017
4. bere na vědomí

 

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektů:

a)       „Vybudování komunikační platformy krizového řízení“ v předpokládané výši 325.490 Kč,

b)       „Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“ v předpokládané výši 325.490 Kč.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup