Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/73 ze dne 6. 12. 2016

2/31                         22. 12. 2016
1. stanoví

podle § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, paušální částku náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2017 ve výši:

a)    členovi rady kraje 10.000 Kč/měsíc

b)   předsedovi výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje nebo zvláštního orgánu kraje 5.000 Kč/měsíc

c)    ostatním členům zastupitelstva kraje 4.000 Kč/měsíc


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup