Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1141 ze dne 30. 5. 2017

č. 77/6312 ze dne 10. 9. 2015

č. 66/5368 ze dne 21. 4. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1670 ze dne 25. 9. 2015

č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014

4/311                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

částečně prominout odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 95 % ze stanoveného odvodu 104.365 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace po­skytnuté subjektu Lázně Darkov, a.s., IČO 61974935, na projekt Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji, tj. v celkové výši 99.146,75 Kč, za­okrouhleně 99.146 Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup