Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1159 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1796 ze dne 17. 12. 2015

č. 13/1178 ze dne 5. 3. 2015

č. 13/1177 ze dne 5. 3. 2015

č.  9/730 ze dne 24. 4. 2014

4/314                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 5.000.000 Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 029 95 832, dle předloženého materiálu

4/314                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

o převzetí vkladové povinnosti ve výši 5.000.000 Kč dle bodu 1. tohoto usnesení a splnění této vkladové povinnosti nejpozději do 31. 7. 2017, za podmínky, že rada kraje v působnosti valné hromady společnosti rozhodne o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup