Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1156 ze dne 30. 5. 2016

4/315                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 4.900.000 Kč

4/315                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa v letech 2017 – 2019 ve výši 4.900.000 Kč dle předloženého materiálu

4/315                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu s názvem „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/315                         15. 6. 2017
4. souhlasí

u projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 1.450.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2017 – 2018 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

4/315                         15. 6. 2017
5. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality“ připravovaného k předložení do Operačního programu zaměstnanost


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup