Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1151 ze dne 30. 5. 2017

4/316                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na realizaci aktivit projektu „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002973 v maximální výši 27.360,00 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2018 a s  tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/316                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na realizaci aktivit projektu „Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002956 v maximální výši 476.660,00 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2018 a s  tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup