Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/919 ze dne 25.4.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

4/319                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu (grantovému schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/319                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

změnit bod 1) svého usnesení č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015 takto:

„1. rozhodlo

o závazku kraje na období 2016 – 2020 na příspěvek kraje všem konečným uživatelům v dotačních programech zaměřených na výměnu zdrojů tepla na území Moravskoslezského kraje financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, a to ve výši:

a)  5 % celkových způsobilých výdajů dílčího projektu v dotačních programech realizovaných v rámci 1. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům,

b)  7.500,- Kč v dotačních programech realizovaných v rámci 2. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům,

tj. maximálně 93 mil. Kč“

 

4/319                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

uzavřít s obcemi uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu smlouvy o spolupráci při realizaci projektu (grantového schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161, dle přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu

4/319                         15. 6. 2017
4. schvaluje

předfinancování příspěvků obcí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, se kterými budou uzavřeny smlouvy o spolupráci při realizaci projektu (grantového schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161, dle bodu 3) tohoto usnesení

4/319                         15. 6. 2017
5. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 se statutárním městem Karviná, IČ: 00297534, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

4/319                         15. 6. 2017
6. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 s městem Orlová, IČ: 00297577, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

4/319                         15. 6. 2017
7. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 s městem Příbor, IČ: 00298328, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

4/319                         15. 6. 2017
8. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 s městem Třinec, IČ: 00297313, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup