Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/921 ze dne 25. 4. 2017

4/320                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

žádost spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. ze dne 13. 12. 2016, včetně jejího doplnění ze dne 21. 3. 2017, ve věci poskytnutí dotace na 17. ročník odborné konference ODPADY 21, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/320                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, na 17. ročník odborné konference ODPADY 21 v maximální výši 25.000,-- Kč s časovou použitelností ode dne 1. 3. 2017 do dne 30. 6. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup