Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/924 ze dne 25. 4. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1486 ze dne 23. 3. 2011

č. 7/562 ze dne 19. 12. 2013

4/321                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

rozhodnutí valné hromady KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, ze dne 27. 3. 2017 včetně pokynu k ukončení prací na stávajícím projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/321                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

oznámit statutárnímu městu Karviná, IČ 00297534, nemožnost plnění a zánik memoranda uzavřeného dne 12. 4. 2011 k umístění „Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ na území tohoto města, ve znění změny č. 1 ze dne 16. 4. 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4/321                         15. 6. 2017
3. souhlasí

s likvidací společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, a s ní spojeným následným zánikem majetkové účasti kraje v této společnosti

4/321                         15. 6. 2017
4. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

odeslat statutárnímu městu Karviná oznámení dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 30. 6. 2017


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup