Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1172 ze dne 30. 5. 2017

4/324                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

žádosti okresních pobočných spolků Českého svazu včelařů, z.s. v Moravskoslezském kraji ve věci poskytnutí dotací na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2017, dle příloh č. 3 až 6 předloženého materiálu

4/324                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2017 s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2017 do dne 17. 10. 2017 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup