Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1173 ze dne 30. 5. 2017

4/325                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek – Místek, ze dne 30. 3. 2017 ve věci poskytnutí dotace na podporu včelařských kroužků mládeže v Moravskoslezském kraji v roce 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/325                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek – Místek, IČ 00434990, na podporu včelařských kroužků mládeže v Moravskoslezském kraji v roce 2017 ve výši 300.000,-- Kč s časovou použitelností ode dne 1. 3. 2017 do dne 30. 11. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup