Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1171 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/182 ze dne 16. 3. 2017

4/326                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

žádost obce Veřovice ze dne 4. 5. 2017 ve věci změny výše podílu dotace na uznatelných nákladech projektu „Vodovodní řady pro dolní část obce Veřovice“ podpořeného v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2017/2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/326                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

změnit údaje o dotaci obci Veřovice, IČ 00298531, uvedené pod pořadovým číslem 8 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 3/182 ze dne 16. 3. 2017, týkající se výše podílu dotace na uznatelných nákladech projektu, a to změnou ze schválené výše 17,15 % na 17,6 %.


zpět - nové hledání
frame-scrollup