Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 13/1033 ze dne 18.5.2017

4/328                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, ve výši 7.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Motivační stipendia studentům bakalářských studijních programů na VŠB – Technické univerzitě Ostrava“, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

4/328                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup