Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1624 ze dne 29. 8. 2017

5/390                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    obce Lučina, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

5/390                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje:

a)    obci Lučina, IČO 00296899, v maximální výši 90 tis. Kč na pořízení osvětlovacího teleskopického stožáru pro CAS Tatra 815, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

b)   Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, v maximální výši 1 378 516, -- Kč na zakoupení zásahového vozidla se specifickou zástavbou určeného pro Záchranný tým Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018, dle předloženého materiálu

5/390                         14. 9. 2017
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace s:

a)    obcí Lučina, IČO 00296899, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup