Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2154 ze dne 22. 9. 2016

k usnesení rady kraje

č. 19/1639 ze dne 29. 8. 2017

5/394                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

rozšířit účel použití poskytnutého daru uvedeného v bodě 2) usnesení č. 21/2154 ze dne 22. 9. 2016, z „na úhradu výdajů souvisejících s pořízením dvou přívěsných vozíků pro dlouhodobé přežití“ na „na úhradu výdajů souvisejících s pořízením dvou přívěsných vozíků pro dlouhodobé přežití s příslušenstvím a zařízení pro účely kriminalistického zkoumání“ dle předloženého materiálu

5/394                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 k darovací smlouvě ev. č. 06101/2016/KH s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup