Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1638 ze dne 29. 8. 2017

5/396                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, doručenou dne 25. 7. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/396                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na úhradu nákladu spojených s realizací mezinárodní vědecké konference na téma „Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie“ v maximální výši 80 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 10. 2017 do 20. 12. 2017 a uzavřít s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100, smlouvu o poskytnutí dotace, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup