Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1520 ze dne 8. 8. 2017

5/402                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/402                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, peněžitý dar ve výši 2.700 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení 2 ks terénních vozidel pro specializované organizační články České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

5/402                         14. 9. 2017
3. rozhodlo

uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup