Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1645 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2074 ze dne 23. 6. 2016

5/406                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále subjektu Občanské sdružení Sdružení Romů Severní Moravy, z.s., IČO 69206414, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/406                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 80 % ze stanoveného odvodu 15.000,- Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na rok 2016 Občanskému sdružení Sdružení Romů Severní Moravy, IČO 69206414, se sídlem Palackého 607/5, 735 06 Karviná, účelově určené k úhradě uznatelných nákladů spojených s realizací projektu „17. Karvinský Romský festival 2016“, tj. ve výši 12.000,- Kč

5/406                         14. 9. 2017
3. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na rok 2016 Občanskému sdružení Sdružení Romů Severní Moravy, IČO 69206414, se sídlem Palackého 607/5, 735 06 Karviná, účelově určené k úhradě uznatelných nákladů spojených s realizací projektu „17. Karvinský Romský festival 2016“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup