Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1647 ze dne 29. 8. 2017

č. 19/1650 ze dne 29. 8. 2017

č. 9/664 ze dne 14. 3. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/123 ze dne 16. 3. 2017

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/408                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 dle přílohy č. 3, 4, 5, 6 a 7 předloženého materiálu

5/408                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 10 - 14 předloženého materiálu

5/408                         14. 9. 2017
3. bere na vědomí

žádost spolku Společnost pro kulturu a umění, z.s., IČ 48804533, o navýšení dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

5/408                         14. 9. 2017
4. rozhodlo

navýšit neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Společnost pro kulturu a umění, z.s., IČ 48804533, na realizaci projektu „Dny Kanady v Moravskoslezském kraji“, o 88.600 Kč na celkovou výši 248.600 Kč a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00857/2017/ÚPS ze dne 18. 5. 2017 dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

5/408                         14. 9. 2017
5. bere na vědomí

žádost Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou, IČO 44937741, o změnu článku IV, bodu 1 ve smlouvě č. 02288/2017/KPP  a bodu 1. v nákladovém rozpočtu u projektu „Obnova střechy presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou“, a to místo položení vláknocementových šablon na položení pálené tašky opatřené černou glazurou dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

5/408                         14. 9. 2017
6. rozhodlo

změnit článek IV, bod 1 ve smlouvě č. 02288/2017/KPP a bod 1. v nákladovém rozpočtu u dotace Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou, IČO 44937741, na projekt „Obnova střechy presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou“, a to místo položení vláknocementových šablon na položení pálené tašky opatřené černou glazurou

5/408                         14. 9. 2017
7. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02288/2017/KPP ze dne 26. 7. 2017 s Římskokatolickou farnosti Jeseník nad Odrou, IČO 44937741, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup