Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1802 ze dne 12. 9. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/122 ze dne 16. 3. 2017

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/411                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost spolku Ostravské centrum nové hudby, z.s., IČO 70631531, o navýšení dotace o 500.000,-- Kč na realizaci projektu „Ostravské dny 2017 – Institut a Festival nové hudby“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/411                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

navýšit účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Ostravské centrum nové hudby, z.s., IČO 70631531, na realizaci projektu „Ostravské dny 2017 – Institut a Festival nové hudby“ o 500.000,-- Kč na celkovou výši 1.000.000,-- a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01216/2017/ÚPS ze dne 24. 5. 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup