Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1660 ze dne 29. 8. 2017

5/413                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. o poskytnutí dotace na pořízení technických prostředků pro provádění bezpečnostních kontrol cestujících, zavazadel a nákladů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/413                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

vyčlenit v návrhu rozpočtu kraje na rok 2018 finanční prostředky ve výši 2.000.000 Kč na projekt „Pořízení technických prostředků pro provádění bezpečnostních kontrol cestujících, zavazadel a nákladů“ v rámci akce „Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště“

5/413                         14. 9. 2017
3. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, na projekt „Pořízení technických prostředků pro provádění bezpečnostních kontrol cestujících, zavazadel a nákladů“, v maximální výši 15 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 2.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup