Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1654 ze dne 28. 9. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/116 ze dne 18. 2. 2009

č. 24/2088 ze dne 26. 6. 2008

č. 25/2240 ze dne 25. 9. 2008

č. 4/250 ze dne 15. 6. 2017

5/415                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

zrušit předkupní právo k nemovitým věcem ve vlastnictví kraje, a to:

pozemku parc. č. 1129/13 ostatní plocha,

zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrálního pracoviště Nový Jičín, pro k. ú. a obec Sedlnice, na LV č. 778, a

pozemku parc. č. 1471/4 vodní plocha,

zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrálního pracoviště Nový Jičín, pro k. ú. a obec Mošnov, na LV č. 452

5/415                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít Dohodu o zániku předkupního práva se společností HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o., IČO 27687180, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup