Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1651 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/416                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořádání konference TRANSPORT, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/416                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, v maximální výši 200.000 Kč, na přípravu a zajištění konference TRANSPORT, s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup