Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1807 ze dne 12. 9. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/422                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o., IČO 64613895, o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Chytrý region - Regionální Datové a Analytické Centrum (DaAC) - podpora v KODIS“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/422                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na projekt „Chytrý region - Regionální Datové a Analytické Centrum (DaAC) - podpora v KODIS“, ve výši 1.300.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od dne 1. 10. 2017 do dne 31. 1. 2019 a uhrazených do dne 28. 2. 2019 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup