Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1676 ze dne 29. 8. 2017

5/424                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 762 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Dlouhá Stráň,

do vlastnictví obce Dlouhá Stráň, Dlouhá Stráň 47, IČO 00576069,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

5/424                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 4653 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2827-66/2017 ze dne 13. 4. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4653/2 ostatní plocha, o výměře 249 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Klimkovice,

do vlastnictví města Klimkovice, Lidická 1, Klimkovice, IČO 00298051,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

5/424                         14. 9. 2017
3. rozhodlo

a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1490 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obc Osoblaha,

do vlastnictví obce Osoblaha, Na Náměstí 106, Osoblaha, IČO 00296279,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

5/424                         14. 9. 2017
4. bere na vědomí

a)     žádosti společnosti FASENDA, a.s., se sídlem Frýdecká 78, Staré Město, Třinec, IČO 25566920, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

b)     žádost města Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, Třinec, IČO 00297313, o darování nemovitých věcí specifikovaných v bodě 5. a 6. tohoto usnesení

5/424                         14. 9. 2017
5. rozhodlo

a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1538/2 zahrada a

části pozemku parc. č. 1547/1 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 2286-23/2017 ze dne 10. 5. 2017 a nově označené jako pozemky parc. č. 1547/14 ostatní plocha, o výměře 286 m2, parc. č. 1547/16 ostatní plocha, o výměře 210 m2 a parc. č. 1547/18 ostatní plocha, o výměře 282 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

všechny v k. ú. a obci Třinec,

do vlastnictví města Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČO 00297313,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

5/424                         14. 9. 2017
6. rozhodlo

a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1548/1 trvalý travní porost a

pozemek parc. č. 1548/16 trvalý travní porost,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

všechny v k. ú. a obci Třinec,

do vlastnictví města Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČO 00297313,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle bodu 6 písm. a) tohoto usnesení

c)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

5/424                         14. 9. 2017
7. rozhodlo

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

části pozemku parc. č. 3853/1 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 3333-906/2016 ze dne 1. 6. 2016 a nově označené jako pozemky parc. č. 3853/5 ostatní plocha, o výměře 138 m2 a parc. č. 3853/6 ostatní plocha, o výměře 89 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál,

do vlastnictví společnosti FASTAV DEVELOPMENT – AOC, s.r.o., Jasenická 296, Vsetín, IČO 25309561,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 40.950,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

a)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

5/424                         14. 9. 2017
8. rozhodlo

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 698/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 477-170/2016 ze dne 13. 10. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č.  698/5 ostatní plocha, o výměře 42 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Kletné, obec Suchdol nad Odrou,

do společného jmění manželů **********,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 12.600,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 8. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí

5/424                         14. 9. 2017
9. rozhodlo

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 3181/62 vodní plocha a

část pozemku parc. č. 3175 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2818-16/2016 ze dne 20. 2. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3175/2 ostatní plocha, o výměře 1 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Klimkovice,

do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 70890021,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 5.860,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 9. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

5/424                         14. 9. 2017
10. rozhodlo

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 1155/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1938–136/2016 ze dne 11. 11. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1155/21 ostatní plocha, o výměře 2001 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Sedlnice,

do společného jmění manželů **********

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 71.900,- a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 10. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí

5/424                         14. 9. 2017
11. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 391/2 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Blahutovice, obec Jeseník nad Odrou,

z vlastnictví paní **********,

za kupní cenu ve výši Kč 12.000,- a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovitou věc uvedenou v bodě 11. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

c)    zrušit předkupní právo kraje podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemkům parc. č. 353/5 orná půda a parc. č. 354 ostatní plocha, oba v k. ú. Blahutovice, obec Jeseník nad Odrou, ve vlastnictví paní **********, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup