Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1672 ze dne 29. 8. 2017

5/427                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 k Darovací smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 02295/2010/IM ze dne 16. 11. 2010 uzavřené mezi krajem jako dárcem a Střední odbornou školou Třineckých železáren, se sídlem Lánská 132, Třinec, IČO 27856216, jako obdarovaným, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

5/427                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

souhlasit s prodejem nemovitých věcí, a to:

pozemku parc. č. st. 1564/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 299, část obce Kanada, občanská vybavenost,

pozemku parc. č. st. 1567 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če jiná stavba,

pozemku parc. č. 2684/2 ostatní plocha,

vše v k. ú. Konská, obec Třinec, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

z vlastnictví Střední odborné školy Třineckých železáren, se sídlem Lánská 132, Třinec, IČO 27856216,

do vlastnictví Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s., se sídlem Družstevní 294, Třinec, IČO 44741031,

za účelem realizace projektu „TriAngle – Centrum excelentního polytechnického vzdělávání dětí v regionu Českotěšínska, Třinecka, Jablunkovska“, dle předloženého materiálu

 


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup