Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1669 ze dne 29. 8. 2017

5/428                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČO 71197001, a to:

pozemek parc. č. 19/2 zastavěná plocha a nádvoří,

část pozemku parc. č. 14 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 528-35/2016 ze dne 14. 4. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 14/3 ostatní plocha o výměře 2469 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Kyjovice ve Slezsku, obec Kyjovice,

do vlastnictví obce Kyjovice, Kyjovice 2, 747 68  Kyjovice, IČO 00534722,

za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky zachování provozu současné ČOV umístěné na pozemku parc. č. 14/3 do doby vybudování nové ČOV na pozemku parc. č. 13/4 a jejího napojení na obecní kanalizaci, vše v k. ú. Kyjovice ve Slezsku, obec Kyjovice

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizaci Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČO 71197001, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí

5/428                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 10 zahrada,

část pozemku parc. č. 13 zahrada oddělenou geometrickým plánem č. 528-35/2016 ze dne 14. 4. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 13/4 zahrada o výměře 283 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú Kyjovice ve Slezsku, obec Kyjovice,

z vlastnictví obce Kyjovice, Kyjovice 2, 747 68  Kyjovice, IČO 00534722; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČO 71197001, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup