Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1678 ze dne 29. 8. 2017

5/429                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 337/18 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 8.587 m2 dle geometrického plánu č. 1531-7/2017 ze dne 7. 1. 2017,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, obec Nový Jičín,

z vlastnictví města Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín, IČO 00298212; kraj jako obdarovaný zároveň uhradí poplatek spojený se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí

b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

5/429                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. st. 1912 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. st. 1913 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. st. 1914 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. st. 1915 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. st. 1916 zastavěná plocha a nádvoří,

část pozemku parc. č. 346/1 ostatní plocha díl „g“ o výměře 1276 m2 a část pozemku parc. č. 346/2 ostatní plocha díl „a“ o výměře 12 m2, sloučeny dle geometrického plánu č. 1649-71/2016 ze dne 4. 12. 2016 do nově vzniklého pozemku parc. č. 346/4 ostatní plocha o výměře  1288 m2,

část pozemku parc. č. 330/8 ostatní plocha díl „d“ o výměře 1 m2, část pozemku parc. č. 364/2 ostatní plocha díl „f“ o výměře 406 m2 a část pozemku parc. č. 673/36 ostatní plocha díl „c“ o výměře 3 m2, sloučeny dle geometrického plánu č. 1649-71/2016 ze dne 4. 12. 2016 do nově vzniklého pozemku parc. č. 364/4 ostatní plocha o výměře 410 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

z vlastnictví města Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín, IČO 00298212; kraj jako obdarovaný zároveň uhradí poplatek spojený se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČO 48804886, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup