Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1679 ze dne 29. 8. 2017

5/433                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)     koupit z vlastnictví **********, nemovité věci, a to:

bytovou jednotku č. 443/14 byt v bytovém domě č.p. 443, část obce Pod Cvilínem, který stojí na pozemku parc. č. 1083,

včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 367/10000 na společných částech bytového domu č.p. 443

a včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 367/10000 na pozemku parc. č. 1083 zastavěná plocha a nádvoří,

vše v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví kraje za kupní cenu 950.000 Kč; kraj jako kupující uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

 

b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO 00846384, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup