Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 17/1446 ze dne 18. 7. 2017

5/434                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

části pozemku parc. č. 1685/1 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 4023 – 590/2017 ze dne 13. 6. 2017 a nově označené jako

  pozemek parc. č. 1685/35 ostatní plocha o výměře 80 m2,

  pozemek parc. č. 1685/36 ostatní plocha o výměře 11 m2,

  pozemek parc. č. 1685/37 ostatní plocha o výměře 85 m2,

  pozemek parc. č. 1685/38 ostatní plocha o výměře 14 m2,      

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obec Český Těšín,

z vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, IČO 00297437; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, Ostravská 1326/67, Český Těšín, IČO 00100536, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup