Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 11/812 ze dne 11. 4. 2017

č. 19/1682  ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/481 ze dne 19. 9. 2013

č. 21/2282 ze dne 22. 9. 2016

5/437                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

a) nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 2075/3, zastavěná plocha a  nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 343, Vítkov, občanská vybavenost,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obec Vítkov,

z vlastnictví města Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČO 00300870; kraj jako obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b) předat nemovitou věc specifikovanou v bodu 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace, Lidická 639, Vítkov, IČO 47813598, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

 

5/437                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

 

a) změnit v bodě 2. písm. d) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/481 ze dne 19. 9. 2013 text „Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, Vítkov-Podhradí, IČ 14616068“ na text: „Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČO 00577910“

b) změnit v bodě 2. písm. e) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/481 ze dne 19. 9. 2013 text „Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, Vítkov-Podhradí, IČ 14616068“ na text: „Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČO 00577910“

5/437                         14. 9. 2017
3. rozhodlo

zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2282 ze dne 22. 9. 2016

5/437                         14. 9. 2017
4. rozhodlo

a) darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČO 00577910, a to:

pozemek parc. č. 2790 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2791 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2792 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2793 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2795 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2796 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2797 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2798 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2799 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2800 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2801 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2802 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2803 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2804 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2805 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2806 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2807 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2808 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če technická vybavenost,

pozemek parc. č. 2809 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2810 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2811 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2812 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2813/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2813/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če technická vybavenost,

pozemek parc. č. 2814/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2814/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2815/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2815/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2816/2 lesní pozemek,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Vítkov,

b) darovat movité věci dle inventurních soupisů ke dni 21. 4. 2017 umístěné v areálu ve Vítkově Podhradí, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČO 00577910,

do vlastnictví města Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČO 00300870, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitým věcem do katastru nemovitostí a nejpozději ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uzavře obdarovaný s příspěvkovou organizací kraje – Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČO 00577910, smlouvu o výpůjčce na dobu určitou, a to na 15 let, za účelem využívání pro praktickou výuku studentů; předmětem výpůjčky budou následující nemovité věci:

pozemek parc. č. 2790 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2791 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2792 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2793 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

část pozemku parc. č. 2815/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2994-20/2016 ze dne 5. 8. 2016 a označenou jako pozemek parc. č. 2815/3 ostatní plocha o výměře 5787m2,

vše v k. ú. a obci Vítkov, se všemi součástmi a příslušenstvím

5/437                         14. 9. 2017
5. rozhodlo

vyjmout majetek specifikovaný v bodě 4 písm. a) a b) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČO 00577910, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup