Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.  19/1685 ze dne 29. 8. 2017

5/439                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

nabýt darem do vlastnictví kraje části pozemku parc. č. 2634/8 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 5751-7/2017 ze dne 21. 8. 2017 a nově označené jako pozemek parc. č. 2634/50 ostatní plocha o výměře 2939 m2 a jako pozemek parc. č. 2634/51 ostatní plocha o výměře 2376 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 2. usnesení rady kraje č. 19/1685 ze dne 29. 8. 2017

5/439                         14. 9. 2017
2. bere na vědomí

a)    žádost společnosti Autogas Opava s.r.o., Krnovská 691/169, Opava, IČO 25816772 o prodej pozemků v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, specifikovaných v bodu 3 písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   žádost společnosti OMAP ESTATE s.r.o., Dolní náměstí 304/22, Opava, IČO 04886780 o prodej pozemku parc. č. 2221/30 ostatní plocha v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dle přílohy č. 4 předloženého materiál

5/439                         14. 9. 2017
3. rozhodlo

prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČO 00098752, a to:

část pozemku parc. č. 2221/16, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3484-55/2004 ze dne 1. 7. 2004 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2221/42, ostatní plocha, o výměře 1.156 m2,

pozemek parc. č. 2221/17 vodní plocha,

pozemek parc. č. 2221/27 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 2221/30 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

do vlastnictví společnosti Autogas Opava s.r.o., Krnovská 691/169, Opava, IČO 25816772, za podmínky:

·         úhrady kupní ceny ve výši 1.187.900 Kč navýšené o DPH v zákonné výši (vyjma pozemků osvobozených od DPH) a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

·         zřízení výhrady zpětné koupě jako věcného práva k předmětným  pozemkům ve prospěch kraje, na dobu 50 let od dne nabytí účinků vkladu vlastnického práva k předmětu koupě do katastru nemovitostí; kupní cena bude v případě využití tohoto práva stanovena dle znaleckého posudku ve výši ceny v místě a čase obvyklé

a)    vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČO 00098752, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

5/439                         14. 9. 2017
4. rozhodlo

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, IČO 61989258, a to:

část pozemku parc. č. 1991/18 ostatní plocha, označenou jako díl „a“ o výměře 33 m2 a část pozemku parc. č. 1991/19 ostatní plocha, označenou jako díl „b“ o výměře 106 m2, oba díly sloučeny do nově vzniklého pozemku parc. č. 1991/42 ostatní plocha o výměře 139 m2, dle geometrického plánu č. 4168-39/2017 ze dne 2. 8. 2017,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

do vlastnictví **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 52.610 Kč, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za podmínky zřízení věcných břemen dle bodu 5. a 6. usnesení č. 19/1685 rady kraje ze dne 29. 8. 2017

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, IČO 61989258, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup