Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 103/8007 ze dne 23.6.2016

č. 4/193 ze dne 22.12.2016

2/44                         22. 12. 2016
1. bere na vědomí

informaci o provozování leteckého spojení Ostrava – Dubaj a možnostech jeho financování, dle předloženého materiálu

2/44                         22. 12. 2016
2. souhlasí

s financováním provozu leteckého spojení Ostrava – Dubaj, dle předloženého materiálu

2/44                         22. 12. 2016
3. ukládá

radě kraje pokračovat v aktivitách směřujících k uzavření smlouvy s obchodní společností Travel Service, a.s., IČO 25663135 a následně uzavřít tuto smlouvu za podmínky, že maximální výše podpory a minimální požadavky na obsah smlouvy uvedené v doporučení advokátní kanceláře White and Case zůstanou zachovány, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup