Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1819 ze dne 12. 9. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/264 ze dne 15. 6. 2017

5/440                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc z vlastnictví města Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov, IČO 00296759, a to:

pozemek parc. č. 332 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 150, část obce Jablunkov, občanská vybavenost,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Jablunkov, obec Jablunkov

za kupní cenu 8.620.000 Kč,

podmínkou převodu je závazek prodávajícího na předmětné nemovité věci vymazat zástavní právo smluvní vyplývající ze Smlouvy o zřízení zástavního práva podle občanského zákoníku ze dne 2. 9. 2011, uzavřené mezi prodávajícím a společností Komerční banka, a. s., Na příkopě 969/33, Praha, IČO 45317054,

dále bude zřízeno předkupní právo k předmětné nemovité věci, a to ve prospěch prodávajícího; kupní cena bude v případě využití tohoto práva stanovena dle znaleckého posudku ve výši ceny v místě a čase obvyklé

b)   předat k hospodaření nemovitou věc uvedenou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem

c)    uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle bodu 1 písm. a) tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup