Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1818 ze dne 12.9.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2233 ze dne 22.9.2016

5/441                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

změnit v bodě 17) usnesení číslo 21/2233 ze dne 22. 9. 2016 profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z 38.000.000 Kč na 55.000.000 Kč dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup