Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1700 ze dne 29. 8. 2017

5/448                         14. 9. 2017
1. schvaluje

změnit název projektu z „Na kole k sousedům“ na „Na bicykli k susedom“

5/448                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

zrušit bod 15) usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2088 ze dne 23. 6. 2016

5/448                         14. 9. 2017
3. schvaluje

a)    předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Na bicykli k susedom“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji,

b)   zabezpečení realizace projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,

c)    zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Na bicykli k susedom“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 25.200 EUR


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup