Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/107 ze dne 6. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2041 ze dne 23. 6. 2016

č. 20/2042 ze dne 23. 6. 2016

2/45                         22. 12. 2016
1. rozhodlo

a)    nabýt darem nemovitou věc do vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 1652/12, trvalý travní porost

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obec Budišov nad Budišovkou,

z vlastnictví města Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou, IČ 00299898; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, Československé armády 718, Budišov nad Budišovkou, IČ 47813466, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

2/45                         22. 12. 2016
2. rozhodlo

a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín, IČ 66932581, a to:

pozemek parc. č. 1205/3, ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín,

do vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, IČ 00297569 za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

        i.        obdarovaný se zavazuje o Předmět daru řádně pečovat a užívat jej pouze ve veřejném zájmu, jako veřejně přístupnou pozemní komunikaci

       ii.        obdarovaný není oprávněn Předmět daru zcizit (převést na jiného) bez předchozího písemného souhlasu dárce; zákaz zcizení Předmětu daru se sjednává jako právo věcné na dobu určitou, a to 99 let

      iii.        v případě, že se stane Předmět daru pro obdarovaného nepotřebným, zavazuje se obdarovaný nabídnout dárci Předmět daru a umožnit mu bezúplatně Předmět daru nabýt zpět do jeho vlastnictví

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín, IČ 66932581, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

2/45                         22. 12. 2016
3. bere na vědomí

žádost města Odry, Masarykovo náměstí 25, Odry, IČ 00298221, o darování movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

2/45                         22. 12. 2016
4. rozhodlo

a)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 5 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, U Bažantnice 1794/1, Karviná, IČ 00847925, do vlastnictví města Odry, Masarykovo náměstí 25, Odry, IČ 00298221, v souladu s Dohodou o společném postupu při řešení převodu části činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, v místě poskytovaného vzdělávání Komenského 517/2, 742 35 Odry, ze dne 28. 7. 2016

b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, U Bažantnice 1794/1, Karviná, IČ 00847925, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

2/45                         22. 12. 2016
5. bere na vědomí

žádost obce Osoblaha, Na náměstí 106, Osoblaha, IČ 00296279, o darování movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

2/45                         22. 12. 2016
6. rozhodlo

a)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 7 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, Hašlerova 2, Město Albrechtice, IČ 60802791, do vlastnictví obce Osoblaha, Na náměstí 106, Osoblaha, IČ 00296279, v souladu s Dohodou o společném postupu při řešení převodu části činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, v místě poskytovaného vzdělávání Třešňová 99, 793 99 Osoblaha, ze dne 28. 7. 2016

b)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, Hašlerova 2, Město Albrechtice, IČ 60802791, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup