Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1705 ze dne 29. 8. 2017

5/450                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání“ předkládaný do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 3 – „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“ v letech 2018 – 2021 ve výši 200.640.500 Kč dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup