Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1699 ze dne 29. 8. 2017

5/451                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na realizaci aktivit projektu „Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002940 v maximální výši 4.048.905,00 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 06. 2019 a s  tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup