Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 19/1727 ze dne 29.8.2017

č. 13/1027 ze dne 18.5.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/298 ze dne 15.6.2017

5/455                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT, v letech 2018 – 2021 ve výši 103.000.000 Kč dle předloženého materiálu

5/455                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2022 – 2026 v maximální výši 73.000.000 Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup