Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/288 ze dne 15.6.2017

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

k usnesení rady kraje

č. 19/1719 ze dne 29.8.2017

5/457                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje Statutárnímu městu Opava - Městské části Malé Hoštice, IČO 00300535, na realizaci projektu „Projektová dokumentace – Víceúčelová sportovní hala MH“ ve výši 440.000 Kč, maximálně však ve výši 50 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

5/457                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Razová, IČO 00296287, na realizaci projektu „PD pro stavební povolení kanalizace a ČOV Razová“ ve výši 1.761.760 Kč, maximálně však ve výši 80 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

5/457                         14. 9. 2017
3. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na realizaci projektu „Formula Student 2017 - 2018“ ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

5/457                         14. 9. 2017
4. rozhodlo

změnit v usnesení č. 4/288 ze dne 15. 6. 2017 v bodě 3. časovou použitelnost dotace z „od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017“ na „od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2017“ a uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02850/2017/RRC, s obcí Lhotka, IČO 00296864, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup