Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/108 ze dne 6. 12. 2016

2/46                         22. 12. 2016
1. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje Cargo halu umístěnou na pozemku parc. č. 1340/7 ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, včetně všech součástí a příslušenství (zejména včetně požární nádrže umístěné na pozemku parc. č. 1340/13 ostatní plocha a samostatné buňky stojící na pozemku parc. č. 1340/8 ostatní plocha, vše v k. ú. Mošnov),

z vlastnictví společnosti VOKD, a.s., Nákladní 3179/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 47675853, za kterou jedná insolvenční správce společnost Insolvenční agentura v.o.s., Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary, IČ 29115540, za kupní cenu ve výši 1.605.000,- Kč, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup