Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení rady kraje

č. 19/1723 ze dne 29. 8. 2017

5/465                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, ve výši 2.800.000 Kč na projekt „Podpora podnikavosti a inovativního podnikání v kraji“, s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup