Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1698 ze dne 29. 8. 2017

5/468                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

prominout pohledávku Moravskoslezského kraje ve výši 373.726,00 Kč vůči organizaci Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace,
IČ 00601357, podle  § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup