Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/97 ze dne 6. 12. 2016

2/47                         22. 12. 2016
1. rozhodlo

nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 3006/58, orná půda,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

vše v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín,

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561,

za uvedených podmínek, a to:

a)    kraj se zavazuje, že stavba Integrovaného výjezdového centra Český Těšín bude dokončena do 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí;

b)   kraj se zavazuje užívat předmět daru pouze v souladu s účelem daru, neužívat jej ke komerčním účelům, a dále jej nepřevést do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 15 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí;

c)    kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

v případě porušení povinností dle písm. a) a b) je dárce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty. Smluvní pokutu podle této smlouvy zaplatí kraj do 60 dnů ode dne jejího uplatnění dárcem


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup