Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1387 ze dne 27. 6. 2017

5/476                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 3. 5. 2017 ve věci poskytnutí dotace na projektIdentifikace podílů původců znečišťování na kvalitě ovzduší za špatných rozptylových podmínek a za dobrých rozptylových podmínek“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/476                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě, IČ 71009396, na projektIdentifikace podílů původců znečišťování na kvalitě ovzduší za špatných rozptylových podmínek a za dobrých rozptylových podmínek“ ve výši 600.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 10. 2017 do dne 30. 6. 2018 a uhrazených do dne 15. 7. 2018 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup