Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

K usnesení rady kraje

č. 19/1738 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/183 ze dne 16. 3. 2017

5/477                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost právnické osoby Místní akční skupina Opavsko z.s. ze dne 14. 8. 2017 ve věci částečné změny charakteru dotace poskytnuté na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01444/2017/ŽPZ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/477                         14. 9. 2017
2. mění

údaje o dotaci poskytnuté právnické osobě Místní akční skupina Opavsko z.s., IČO 27023818, uvedené pod pořadovým číslem 43 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 3/183 ze dne 16. 3. 2017, týkající se částečné změny druhu dotace, a to tak, že celá investiční část dotace ve výši 47.600 Kč se přesouvá do neinvestiční části dotace, čímž se neinvestiční část dotace navýší na částku 73.500 Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

5/477                         14. 9. 2017
3. mění

údaje o dotaci poskytnuté městu Krnov, IČO 00296139, uvedené pod pořadovým číslem 47 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 3/183 ze dne 16. 3. 2017, týkající se změny druhu dotace, a to z uvedené investiční na neinvestiční dotaci, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

5/477                         14. 9. 2017
4. rozhodlo

uzavřít s právnickou osobou Místní akční skupina Opavsko z.s., IČO 27023818, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01444/2017/ŽPZ, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup